2 års reklamationsret
Fragt fra kun 59,-
14 dages returret
Hurtig levering

Handels- og lejebetingelser

Indhold

1. Handelsbetingelser – Webshop

2. Lejebetingelser – Maskiner

3. Lejebetingelser – Depotrum

4. Persondatapolitik

1. Handelsbetingelser - Webshop

Generelle betalings- og leveringsbetingelser

Alle priser er angivet inkl. moms for privatkunder og ekskl. moms for erhvervskunder. Eventuel leveringspris vil blive lagt til ved kassen

Ordrebekræftelse

Når din ordre er fuldført og godkendt hos os vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail.

Faktura

Når du handler på Aagaard Maskiner & Udlejnings netbutik modtager du et autosvar, hvoraf det fremgår hvad der er bestilt, leveringsadresse, leveringstid og alle personoplysninger. Herefter behandler Aagaard Maskiner & Udlejning din ordre. Når ordren leveres vil en original faktura følge varen.

Levering

Vi tilbyder levering via GLS, efter oplyste fragtpriser på gældende produkter. Oplyste fragtpriser gælder til brofaste øer. Ønsker du selv at afhente varen hos os, er dette også muligt på adressen: Hastrupvej 17, 7330 Brande. 

Vi bestræber os på at leverer varerne indenfor 1-5 arbejdsdage. For varer som er i restordre skal der forventes en længere leveringstid. 

Betalingsbetingelser

Betaling er netto kontant. For leje forbeholder vi os ret til at kræve depositum udover leje prisen.

Beløbet for ordren trækkes først på den pågældende konto, når de bestilte varer afsendes herfra. Afsendes kun dele af ordren, vil det kun være beløbet svarende til de afsendte varer, som trækkes. 

Privatkøb: Dankort og VISA/Dankort.

Kontokøb: 8 dage netto for registrerede og kredit godkendte kunder med SE-nr.

Reklamationsret

Aagaard Maskiner & Udlejning yder 2 års reklamationsret i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du fortryder købet tilbagebetales købesummen til dig ved en overførsel til din bank.

Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes, vil vi kontakte dig, for at få oplyst, hvortil købesummen skal returneres.

Fortrydelsesret

14 dage fortrydelsesret fra varens modtagelse.

Varen skal returneres i original og intakt emballage og stand med følgeseddel/faktura vedlagt til adressen:

Aagaard-maskinudlejning.dk

Hastrupvej 17

7330 Brande

Hvis du anvender din fortrydelsesret, modtager du beløbet for varen samt forsendelsesomkostningerne ved leveringen. Forsendelsesomkostningerne forbundet med returnering af varen skal du dog selv betale.

Farver

Farverne kan variere fra billederne til den virkelige vare.

Forbehold

Der tages forbehold for tastefejl i tekst og priser, modelændringer og lign. samt prisstigninger. 

2. Lejebetingelser - Maskiner

Forretnings- og lejebetingelser:

Gyldighed

Nærværende forretnings- og lejebetingelser er gældende for aftaler i Danmark.

Vejledning/rådgivning

Specifikationer i brochure, kataloger, hjemmeside etc. er vejledende og således ikke bindende for konkrete aftaler.

Lejemålets varighed

Lejeperioden regnes fra og med den dag, materiellet forlader udlejningsvirksomheden til og med den dag materiellet afmeldes og tilbageleveres hos Aagaard Maskiner og Udlejning.

Der beregnes leje pr. kalender dag, og der regnes med en 7,5 timers arbejdsdag. Kl. 08:00 begynder en ny lejedag. Materiellet skal afmeldes inden kl. 17.00 på sidste leje dag. Den daglige leje skal betales for en hel lejeperiode, selvom det lejede materiel ikke benyttes.

Minimumsleje er 1 dag. Der regnes med 5 dages arbejdsuge af 7,5 timer. Ved benyttelse i weekend betales der leje for dette.

Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

Ansvar

Udlejningsmateriellet afhentes i lovlig og driftsklar samt forsvarlig stand på udlejers plads.

Lejer erklærer ved udlevering at have undersøgt lejemateriellets stand, således at det ikke giver anledning til indsigelser.

Lejer erklærer med sin underskrift på kontrakten og ved bestilling på nettet accepterer man de gældende betingelser, og at han bærer enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse.

Lejeren har pligt til at tilbagelevere det lejede i samme stand, som han har modtaget det, bortset fra normal slitage. Udlejeren kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for skader lejeren eller tredje person måtte lide som følger af, at det lejede i lejeperioden bliver uarbejdsdygtig. Eventuelle beskadigelser, der måtte opstå i lejeperioden, bortset fra sådanne, der falder ind under fabriksgarantien, bæres af lejeren, ligesom denne selv afholder alle driftsudgifter i lejeperioden.

Lejeren er indforstået med, at der ikke kan kræves erstatning for et eventuelt tab, herunder driftstab, ligesom lejeren ikke kan hæve aftalen, såfremt det lejede ikke svarer til lejerens forudsætninger eller senere måtte vise sig at være behæftet med mangler.

Aagaard Maskiner og Udlejning forpligter sig dog til i videst muligt omfang at genlevere egnet materiel.

Udbedring af driftstop udenfor normal arbejdstid man-tor. 7 til 16 og fredag 7 til 14.00 betales af lejer til udlejers til en hver tid gældende betingelser.

Forsikring

Det påhviler lejeren at sikre behørig forsikring af materiellet i forbindelse med lejerens brug.

Enhver beskadigelse af det lejede skal erstattes af lejeren uanset årsag, ligesom lejeren hæfter for tyveri af det lejede.

Lejer er forpligtet til at tegne forsikring for hele lejeperioden hos udlejer.

Forsikringen hos udlejer dækker brand, tyveri og anden pludselig skade i henhold til forsikringsselskabets betingelser.

Forsikringen hos udlejer dækker ikke transport på lejerens køretøjer.

Med hensyn til vilkår for forsikringen udleveres disse efter begæring.

Forsikringen er inkluderet i lejeprisen og har en selvrisiko på 15.000 kr.

Transportudgifter

Lejeren afholder alle udgifter til materiellets afhentning og tilbagelevering.

Det lejede materiel skal afleveres i rengjort og i øvrigt samme stand som ved modtagelsen.

Ved aflevering finder eftersyn sted, og eventuelle mangler som nødvendiggør reparation eller rengøring betales af lejeren iht. udlejers prisliste.

Det udlejede materiel må ikke fremlejes eller udlånes uden skriftlig aftale med Aagaard Maskinudlejning.

Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel.

Priser

Alle priser på udlejningsmaskinerne er:

For privatkunder: Inkl. forsikring og moms

For erhvervskunder: Inkl. forsikring, dog ekskl. moms.

Priserne er angivet i dags- og/eller timepriser, eksklusiv brændstof, og eventuel levering.

Eventuelt brændstof samt forbrug af slidtagedele vil blive efter faktureret.

Betalingsbetingelser

Betaling sker iht. de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. 

Prisen for bookings foretaget online opkræves ved checkout, og beløbet trækkes på den pågældende konto ved udlevering af maskinen. 

Erlægges betalingen ikke rettidig, beregnes 1,5% i rente for hver påbegyndt måned.

Rykkergebyr betales med kr. 200,00 pr rykker der fremsendes til køber.

Udlejer forbeholder sig ret til at opkræve depositum forinden udlevering af det udlejede.

 Tvist

Eventuelle tvister i forbindelse med nærværende aftale afgøres efter dansk ret.

Enhver af paterne kan således begære sagen indbragt for domstolene.

Værneting er Retten i Kolding.

Misligholdelse

Skulle lejeren misligholde nærværende lejeaftale, enten ved at undlade at betale for lejeperioden, eller ved ikke at holde det lejede i god køreklar stand, er udlejeren berettiget til uden lov mål og dom og uden fogedens medvirken, at sætte sig i besiddelse af det lejede. Udlejeren er endvidere berettiget til, i så tilfælde, at kræve erstatning for al misligholdelse og i øvrigt forårsaget skade.

3. Lejebetingelser - Depotrum

§1. Det lejede

§1.1 Ved nærværende aftale får lejer ret til at opbevare gods i et nærmere angivet opbevaringsrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor opbevaringsrummet, udover tilkørselsforhold.

§1.2 Leje af opbevaringsrummet og opbevaringen af gods sker på de vilkår, som fremgår af kontrakten/lejeaftalen, samt af nærværende almindelige bestemmelser.

§2. Det lejedes anvendelse

§2.1 Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må således ikke opbevares ildelugtende, varer der kræver særlig opbevarings tilladelse, letfordærvelige varer som eksempelvis madvarer, foder m.v., ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

§2.2 Der må ikke drives erhvervsvirksomhed fra det lejede uden særskilt aftale med udlejer.

§2.3 Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lign.

§2.4 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

§2.5 Rygning er forbudt indendørs, og brug af åben ild er strengt forbudt på hele området. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

§2.6 Støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulempelse af personale eller personer på området er ikke tilladt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

§2.7 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

§3. Risiko og forsikring

§3.1 Opmagasinerede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Lejer opfordres til evt. at varsle eget forsikringsselskab om yderligere adresse for egen indboforsikring.

§3.2 Opbevaring af effekter sker for lejers egen regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, som lejer måtte få som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk mv.

§3.3  Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, eller for skader på tredjemands effekter, såfremt skaden kan henføres til lejer, eller brugere, som lejer har givet adgang til det lejede.

§4. Fremleje og afståelsesret
§4.1 Lejer har ingen fremlejeret eller afståelsesret.

§5. Lejens størrelse, betaling og regulering
§5.1 Lejens størrelse fremgår af særskilt aftale.

§5.2 Lejen betales månedsvis forud senest d. 20. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 50 kr. første gang, derefter 100 kr. pr. gentagelse.

§5.3 Der fremsendes ikke særskilt opkrævning vedrørende leje.

§5.4 Lejen forhøjes årligt pr. 1. januar uden særskilt varsel med 3 % af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med en måneds skriftlig varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende opbevaringsrum (markedslejen).  

§6. Adgang til og tilsyn med det lejede

§6.1 Det lejede overtages af lejer i rengjort og ryddeliggjort stand uden fejl og mangler. Lejer har pligt til at rette henvendelse til udlejer såfremt det lejede ikke lever op til disse krav.

§6.2 Ved lejemålets påbegyndelse udleveres nøglebrik til lejer mod forevisning af gyldig billedlegitimation med personnummerangivelse. Lejer har ansvaret for betryggende opbevaring af nøglebrikken.

§6.3 Lejer erlægger et depositum for nøglebrik kr. 200,00, der betales ved udleveringen. Depositummet tilbagebetales ved aflevering af intakt nøglebrik.

§6.4 Udlevering af nøglebrik ved lejemålets indgåelse samt aflevering ved udflytning skal ske efter nærmere aftale med udlejer.

§6.5 Det lejede aflåses af lejer med egen hængelås.

§6.6 Lejer har adgang til det lejede fra kl. 07-20 hele året rundt. Udlejer kan efter forudgående varsel angive ændringer i åbningstiden/adgang for lejere på hjemmesiden og via opslag.

§6.7 Ved lejeforholdets afslutning afleveres nøglebrik. Ved bortkomst af nøglebrik, skal udlejer orienteres omgående, hvorved nøglebrikken spærres. Omkostningerne til nyanskaffelse udgør kr. 200,00 og påhviler lejer.

§6.8 Udlejer kan efter forudgående anmodning fra lejer klippe låsen, såfremt lejer dokumenterer sin identitet ved gyldig billedlegitimation. Opklipning af hængelås skal altid foretages af udlejer efter nærmere aftale med lejer.

§6.9 Nyanskaffelse af nøglebrik sker ved at ringe til Aagaard Maskiner & Udlejning. Der pålægges et gebyr ved nyanskaffelse af nøglebrik kr. 200,00. pr. stk.

§6.10 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede i lejeperioden, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse mm.

§6.11 Såfremt øvrige brugere skal have adgang til/udleveret nøglebrik til området, er lejeren ansvarlig for samtlige nøglebrikker. Lejer er samtidig ansvarlig for øvrige brugeres adfærd m.v.

§6.12 Lejer må benytte de hjælpemidler udlejer stiller til rådighed. Lejer må ikke fjerne hjælpemidlerne fra ejendommen, og de skal stilles tilbage efter endt brug.

§7. Lejers misligholdelse

§7.1 Ved forsinkelse af lejers betaling af leje med mere end 10 dage er udlejer berettiget til at forhindre lejers adgang til det lejede, herunder til at spærre nøglebrik.

§7.2 Ved lejerestance med mere end 10 dage er udlejer berettiget til at hæve lejeaftalen efter forudgående varsel.

§7.3  Ved ophævelse af lejeaftalen fra udlejers side er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.

§8. Tilbageholdsret og salgsfuldmagt

§8.1 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdsret i løsøre, der forefindes i det lejede på misligholdelsestidspunktet.

§8.2 Tilbageholdsretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav som udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse.

§8.3 Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.

§8.4 Lejer meddeler ved sin underskrift af nærværende aftale udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst mulig at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede. Provenuet af salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået. Lejer afholder samtlige omkostninger ved bortsalget, dog minimum kr. 500,00.

§8.5 Udlejers rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at lejer ikke på trods af skriftligt påkrav herom opfylder sine forpligtelser overfor udlejer – herunder indbetaler skyldig leje inden udløbet af den påkrævede fastsatte betalingsfrist samt af, at udlejer efter betalingsfristens udløb giver lejer 10 dages forudgående varsel om bortsalg.

§9. Opsigelse

§9.1 Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges med løbende måned + 1 måned. Dette skal ske skriftligt.

§9.2 Lejeaftalen kan af udlejers side frit opsiges med 1 måneds varsel til fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

§10. Fraflytning og aflevering

§10.1 Det lejede fraflyttes og afleveres af lejer i ulåst, ryddelig og rengjort stand inden kl. 12.00 på fraflytningsdagen.

§10.2 Udlejer er berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300,00. 

§10.3 Udlejer opbevarer løsøre, der forefindes i det lejede ved lejeperiodens udløb i 10 dage efter fraflytningsdagen, hvorefter udlejer er berettiget til at bortskaffe det efterladte løsøre jfr. §8.

§10.4 Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte flytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

§10.5 Det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Udlejer er berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.

§11. Øvrige bestemmelser
§11.1 Lejer er forpligtet til at betale samtlige omkostninger i tilfælde af fejlagtig/falsk alarm på området.

§11.2 Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

§11.3 Lejer er til enhver tid forpligtet til at holde udlejer orienteret om sin adresse og e-mailadresse. Adresseændring og ændring af telefonnummer mv. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

§11.4 Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden vil blive bortskaffet for lejers regning.

§11.5 Det forudsættes, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af nøglebrik og nøgle til hængelås har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation, eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.

§11.6 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke skal lejeaftalen betragtes som ophørt, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer andre lokaler hverken under ombygningen eller efter genopførelse.

§11.7 Lejeforholdet er i øvrigt omfattet af erhvervslejelovens ufravigelige regler.

4. Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Aagaard Maskiner & udlejning v/Kristian Utoft

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Aagaard Maskiner & udlejning v/Kristian Utoft.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Aagaard Maskiner & udlejning v/Kristian Utoft indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside
– Gennemfører et køb af vores produkter
– Opretter en konto
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Anmelder vores hjemmeside
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.aagaard-maskinudlejning.dk er Aagaard Maskiner & udlejning v/Kristian Utoft, Hastrupvej 17, 7330 Brande, cvr nr. 10195144

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Ligesom at vi også indhenter din e-mailadresse til eventuel produktregistrering ved køb af Husqvarna og STIHL produkter.  

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Bambora, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Til vores nyhedsbreve benytter vi tjenesten Mailchimp til at udsende nyhedsbrev pr. mail. Derfor opbevares dine oplysninger hos Mailchimp, som ligger i et 3. land (USA). Aagaard Maskiner & Udlejning har lavet databehandleraftale med Mailchimp, du kan læse mere om Mailchimps privatlivspolitik her og deres brugervilkår her.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Google, Pricerunner og Trustpilot.

Vi har vores hjemmeside hos Aveo/DK Hostmaster og betalingssystem gennem Bambora, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Aveo/DK Hostmasters datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse kontakt@aagaard-maskinudlejning.dk.

Produkt tilføjet til kurven

Kurv

Din kurv er tom.

Tilbage til shoppen

Total: 0,00 kr. (inklusiv moms)

Tak! vi har modtaget din booking

Du hører fra os hurtigst muligt.

Skulle du imellemtiden have nogle sprøgsmål er du velkommen til at tage fat i os på:
Tlf. nr.: +45 22 26 55 77
Email: kontakt@aagaard-maskinudlejning.dk

Vi holder dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og begynd at modtage eksklusive tilbud og nyheder.